Kosten en vergoedingen voor psychologische behandeling in de basis en specialistische GGZ

Met ingang van 2014 zijn de mogelijkheden voor vergoeding van psychologische hulp uitgebreid. Sindsdien zijn slechts enkele kleine aanpassingen gedaan. Hieronder zullen wij proberen een zo helder mogelijk beeld te geven van de huidige regels. Deze gelden voor alle psychologen en psychotherapeuten die werkzaam zijn in de basis GGZ (voorheen de eerstelijnspsycholoog) en specialistische GGZ. De basis GGZ is voor de kortdurende, enkelvoudige problematiek en de specialistische GGZ voor langer durende, complexe problematiek. Wij raden u aan onderstaande goed door te lezen, dan komt u niet voor verrassingen te staan.

Wanneer wordt psychologische hulp vergoed?
Tijdens het gesprek dat je met je huisarts hebt, voorafgaand aan de behandeling, wordt een inschatting gemaakt hoeveel psychologische hulp nodig is om je klachten te behandelen. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van de problematiek. In het basispakket wordt deze psychologische hulp vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden:

Verwijzing door de huisarts
Je moet een verwijzing hebben van de huisarts. Deze verwijzing moet afgegeven zijn voordat de behandeling start. Verder moet de verwijzing aan een aantal regels voldoen. Samen kijken wij of je verwijzing aan deze regels voldoet. Soms mag de verwijzing ook komen van een andere arts, bijv. een bedrijfsarts. Dit hangt af van je verzekering. Raadpleeg in dat geval je verzekeringspolis.
Psychische aandoening
De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische aandoening. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt altijd wel ons eerste gesprek, de beoordeling, vergoed.
Uitgesloten aandoeningen
De behandeling van sommige aandoeningen wordt niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en sommige seksuele stoornissen. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden wel aanpassingsstoornissen en relatieproblemen. Raadpleeg hiervoor je verzekeringspolis.

Is er een eigen bijdrage?
Psychologische hulp valt in het basispakket. Daarom wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Aanvullende verzekeringen voor psychologische behandelingen zijn dan ook weinig zinvol. Zie hier voor een overzicht van de vergoedingen voor psychologische hulpverlening op basis van alle aanvullende verzekeringen. Wel kan het zijn dat je zorgverzekeraar, een deel van, je eigen risico verrekent. Zie voor verdere uitleg over het eigen risico de volgende alinea.

Eigen risico
Het wettelijk verplicht eigen risico betreft de zorgkosten die je in een jaar zelf moet betalen. Het eigen risico geldt, met enkele uitzonderingen, voor alle zorgkosten zoals geneesmiddelen, laboratoriumonderzoek, ziekenhuiszorg, ambulancevervoer en ook psychologische behandeling. Dit eigen risico is voor 2017 vastgesteld op € 385 per jaar.